tisdag 22 juni 2010

Alla vägar bär till Rom

Sverigedemokraterna i Landskrona har presenterat sitt budgetförslag för 2011. Och föga förvånande finns ett återkommande tema i alla budgetdelar:


Första paragrafen i inledningen:

"Landskrona har tagit emot alltför många invandrare på alltför för kort tid och endast en bråkdel har varit personer med reellt skyddsbehov. Detta har orsakat enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vår stad. Problem som idag påverkar nästan varje samhällsområde i negativ riktning."


Under rubriken ekonomi:

"Vi Sverigedemokrater motsätter oss den invandringspolitik som riksdagspartierna driver, eftersom kommunerna aldrig får full täckning för vad den havererade migrationspolitiken kostar. Välfärdens kärna får aldrig drabbas av nedskärningar p.g.a. att Sverige har blivit en

global allemansrätt."


Om arbetslöshet:

"Den sedan länge misslyckade invandringspolitiken är en bidragande orsak till att arbetslösheten är hög. Genom att begränsa stadens mottagande av asylsökande och flyktingar, som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga flyktingskäl, kommer arbetslösheten att minska."


Om äldrevård:

"De bristande kunskaperna i svenska hos vissa delar av den invandrade personalen är ett växande problem som i slutänden går ut över de svenska vårdtagarna. För att komma tillrätta med detta problem vill sverigedemokraterna att Landskrona i likhet med Stockholms kommun skall inrikta sig på vidareutbildning i svenska språket för vårdpersonal med sådant behov samt att kraven på svenskkunskaper skall höjas vid nyanställning."


Om brottsbekämpning och trygghet:

"Många av de centrala åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av bland annat en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta gränskontroller, fler poliser med ökade befogenheter och skärpta lagar, men i avvaktan på en sundare regeringspolitik vill

Sverigedemokraterna göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten i kommunen."


Om skola/barnomsorg:

"Sverigedemokraterna motsätter sig skattefinansierad modersmålsundervisning på skoltid såvida den inte har som uttalat mål att leda till återflyttning till hemlandet...Modersmålsundervisning ska utövas genom invandrarnas egen försorg och i skolan ska barnen lära sig svenska. Sverigedemokraterna vill också införa en regel om att svenska språket, undantaget lektioner i andra språk, ska vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens skolor. "


Under rubriken "Svensk kultur i centrum":

"Vi vill helt avveckla de skattefinansierade anslagen till de verksamheter som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsordningen."


Under rubriken ”Anpassning framför integration”:

"Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som har kommit till Landskrona och Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Vi förespråkar således assimilering framför integration och menar att huvudansvaret för anpassningen

till det svenska samhället ska vila på individen själv och att de kommunala integrationsinsatserna och all verksamhet som syftar till att befrämja den konfliktskapande mångkulturalismiska samhällsordningen därmed kan slopas. Det faktum att enskilda individer med utländska rötter på ett positivt sätt har bidragit till Sveriges och Landskronas utveckling förändrar inte detta samhällsförhållande."